گروه های برنامه ساز

گروه اخلاق و زندگی شهروندی
گسترش فضایل اخلاقی و تمرکز برنیازهای روحی وفکری مخاطبان در قالب های متنوع و جذاب برنامه ای

گروه تفریحات و سرگرمی
تشکیل گروههای برنامه ساز همدل، متعهد، خلاق و آینده نگر در حوزه طنز فاخر، مسابقه و سرگرمی اهتمام به امید بخشی، نشاط افزایی و آرامش مخاطبان با برنامه ریزی، ارتقای محتوا و پرهیز از...

گروه تهران و رویدادها
ایجاد سازوکارمناسب ارتباط با سازمانها ونهادهای مسوول دراستان تهران به منظور سرعت بخشی در انعکاس رویدادها و جریان سازی مناسب و موثر رسانه ای . هدف گذاری و پیگیری مستمر و دقیق در...

گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری
فراهم آوردن امکان تعامل مخاطبان و حضور نخبگان وچهره های موثر پایتخت دربرنامه ها به منظور آگاهی بخشی. نقد و بررسی منصفانه عملکرد ها به منظور همدلی بیشتر و ترویج مشارکت مردم و...