صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مصرف گرایی موضوعی که مدیر مدرسه صبح تهران با اجرای میثم عبدی درباره اش با دانش آموزان صحبت می کنه و تأکید داره که از مصارف غیر ضروری اجتناب کنیم .