صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

طنز مدیر مدرسه رادیو تهران درباره افکار مزاحم و افکار مراحم با دانش آموزان صحبت می کنه و اونها را به داشتن افکار مثبت راهنمایی می کنه .