صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه از رادیو تهران بپرسید به پرسشهای شما درباره مسائل مختلف از زبان کارشناسان پاسخ می دهد . مهمان این برنامه خانم مریم زنده دل کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی هستند که به برخی از پرسش های حقوقی شما پاسخ می دهند .