صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مدیر مدرسه رادیو تهران با اجرای میثم عبدی امروز در صبحگاه مدرسه رادیو تهران دربرنامه صبح تهران درباره احترام به محیط زیست اطراف زندگیمان بادانش آموزان صحبت می کنه .