صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

عاشقانه ترین پرواز را در اوج نقشی کردی بر پلاک عاشقی، نامت بهار شد در سجاده ای بر روی خاک .( شهید حسین ایرلو )